Tynt beslutningsgrunnlag da spiss fleinsopp ble satt på narkotikalisten

IMG_3151

I oktober i fjor sendte vi en henvendelse til Legemiddelverket med forespørsel om å revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika på bakgrunn av nyere kunnskap om risikoprofilen til fleinsopp. Legemiddelverket har uttalt at de ikke ser noen grunn til å foreta en slik vurdering, med henvisning til at det ikke har fremkommet ny informasjon om psilocybin-innholdet av soppen som gir dem grunn til å foreta en slik revurdering.

I dialogen med Legemiddelverket har de også henvist til at spiss fleinsopp ble satt på narkotikalisten i 1981 på bakgrunn av en grundig utredning, som inkluderte vitenskapelige publikasjoner og høringssvar fra aktuelle høringsinstanser. Vi ba om innsyn i disse dokumentene, men grunnet alderen på dokumentene og omorganisering av helsemyndighetene siden 1981, har det vært krevende å frembringe dokumentasjonen.

Vi ble til slutt henvist til Riksarkivet for dokumentene, og etter lengre tids korrespondanse med Arkivverket for å identifisere saksmappene, var vi i stand til å oppdrive dem. Vi har sett gjennom dokumentene, og samlet bilder av størstedelen av dokumentene. Disse er tilgjengelige nederst i dette innlegget.

Tynt beslutningsgrunnlag

Som det fremgår av saksdokumentene, var utgangspunktet for klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika en henvendelse fra farmasøytisk institutt vedlagt to studier som fant relativt høye konsentrasjoner av psilocybin og psilocin i spiss fleinsopp. Skadevirkninger av soppen er ikke undersøkt i disse studiene.

På denne bakgrunn ble det sendt ut en henvendelse til Kriminalpolitisentralen og Oslo politikammer, som kunne rapportere om at de kjente til tilfeller der spiss fleinsopp hadde blitt brukt blant «misbrukerklientellet». I saksmappen finnes også enkelte avisutklipp som rapporterer om den samme.

På bakgrunn av henvendelsen fra farmasøytisk institutt og svarene fra politiet, besluttet Helsedirektør Torbjørn Mork å føre soppen på narkotikalisten.

Vår vurdering

Vi mener at beslutningsgrunnlaget, slik det fremkommer av saksdokumentene, bekrefter vår mistanke om at soppen ble oppført på narkotikalisten på svært tynt grunnlag. Det er ikke gjort noen vitenskapelige undersøker om soppens skadevirkninger, og ingen vurdering av potensielle folkehelsemessige konsekvenser. Man har heller ikke vurdert forholdsmessigheten av å forby folk å plukke en sopp som vokser vilt i naturen opp i mot hensynet til folks rett til privatliv og allemannsretten.

Vi mener det som har fremkommet om det svake beslutningsgrunnlaget for oppføringen av spiss fleinsopp på narkotikalisten, støtter opp om vårt krav til at det foretas en revurdering av klassifiseringen i lys av nyere kunnskap som risikoprofil, der det også foretas en forholdsmessighetsvurdering opp i mot retten til privatliv og allemannsretten.

Saksdokumenter

Dokumentene er i omvendt rekkefølge.