Legemiddelverket vil ikke revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika

Scientific Study Experiment with Psilocybin, a derivative from Magic Mushrooms

Vi mottok 28. april brev fra Legemiddelverket, der de konkluderer med at de ikke finner noe grunnlag for å revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika.

I brevet henviser de til § 4 annet ledd annet punktum, som sier at:

Andre stoffer, grupper av stoffer, droger, planter og sopper kan oppføres dersom de har, eller antas å ha, lignende effekt som de stoffer, planter og droger som kommer inn under konvensjonene.

De henviser også til en merknad i Helsedirektoratets rundskriv av 1981, der det står at soppen har vist seg å inneholde psilocybin, at den har vært brukt i «misbruksøyemed» og at den oppføres i listen etter henstilling fra flere hold.

I konklusjonen påpeker de at det siden 1981 ikke har fremkommet nye opplysninger, herunder opplysninger om soppens innhold av psykoaktive stoffer, som tilsier at spiss fleinsopp ikke oppfyller vilkårene for være omfattet av § 3 av narkotikaforskriften, og at de derfor ikke ser noen grunn til å revurdere klassifiseringen.

Svaret fra Legemiddelverket er vedlagt i sin helhet:

Vår vurdering av Legemiddelverkets begrunnelse

Slik vi ser det det, utgjør ikke svaret fra Legemiddelverket noen begrunnelse. I brevet henvises det til § 4 i narkotikaforskriften, som gir adgang til å oppføre spiss fleinsopp på narkotikalisten, men som ikke forplikter til det. Oppføringen av spiss fleinsopp vil derfor bero på en selvstendig vurdering som vi mener ikke har vært foretatt.

Det henvises til merknaden i Helsedirektoratets rundskriv fra 1981, der det påpekes at spiss fleinsopp:

  1. inneholder psilocybin;
  2. har vært brukt i «misbruksøyemed»; og
  3. at den oppføres på listen etter «henstilling fra flere hold».

Vi kan imidlertid ikke se at dette heller er noen begrunnelse for oppføringen av spiss fleinsopp på narkotikalisten, all den tid det finnes planter og sopper som inneholder andre stoffer som er regulert av narkotikakonvensjonene, og som kan brukes til rusøyemed, men som likevel ikke er oppført på narkotikalisten.

Vi kan ikke se at det er gjort en reell interesseavveining knyttet til behovet for å føre spiss fleinsopp opp på narkotikalisten, og har derfor sendt en ny epost til Legemiddelverket der vi gjentar vår oppfordring til å revurdere klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika. Brevet er vedlagt under.