RETT TIL Å HØSTE FRA NORSK NATUR

Formålserklæring

Alle har i utgangspunktet rett til å oppleve og utforske naturen, og til å høste og nyte av hva som vokser i den. Denne retten er en del av allemannsretten, slik den er nedfelt i § 5. av friluftsloven. Dette gjelder også dem som høster fra naturen med formål å utforske sin egen bevissthet, slik som dem som høster rød fluesopp eller spiss fleinsopp for deres ruseffekt. 

Av disse to, er det bare spiss fleinsopp som er særskilt oppført på narkotikalista, og dermed straffbart å plukke eller innta. Vi kan ikke se at det foreligger noe tungtveiende begrunnelser for oppføringen av viltvoksende spiss fleinsopp på narkotikalisten, og mener derfor at denne reguleringen utgjør et uakseptabelt inngrep i allemannsretten og den enkeltes handlings- og bevissthetsfrihet.

Fleinsopp har i en rekke systematiske gjennomganger av ekspertvurderinger blitt rangert som det rusmiddelet som har lavest skadepotensial. Fleinsopp er fysiologisk veltolerert, og regnes ikke for å være avhengighetsdannende. Eventuelle negative konsekvenser er først og fremst knyttet til forvirringstilstander, angst og irrasjonell atferd under selve rusen, men alvorlige hendelser tilknyttet inntak av fleinsopp forekommer svært sjelden. 

På tross av at soppen er relativt lett tilgjengelig, er bruk av spiss fleinsopp lite utbredt i den norske befolkningen, noe som tilsier at det er lite fare for en betydelig økning dersom den fjernes fra narkotikalista. Ettersom soppen vokser fritt i naturen, og er krevende å dyrke, er det også liten risiko for at å fjerne den fra narkotikalista ville legge til rette for storstilt produksjon eller distribusjon. Salg av soppen vil uansett kunne straffes som ulovlig legemiddelomsetning.

Selv om de psykoaktive komponentene psilocybin og psilocin er regulert av FNs narkotikakonvensjoner, har FNs narkotikabyrå i tidligere avgjørelser slått fast at disse reguleringene ikke gjelder dyr, planter og vekster med naturlig innhold av disse stoffene. Ettersom fleinsopp heller ikke er særskilt regulert av narkotikakonvensjonene, er disse ikke til hinder for at man kan fjerne viltvoksende spiss fleinsopp fra narkotikalista. 

I dag risikerer personer som plukker spiss fleinsopp med hensikt om bruk som rusmiddel å straffes for erverv, hvilket er et lovbrudd med to års strafferamme. Selv om den faktiske strafferammen i praksis er begrenset til et forelegg, fremstår det likevel unødvendig og uhensiktsmessig å bruke samfunnets ressurser på å straffeforfølge mennesker for å plukke en sopp som vokser fritt i norsk natur. Det bryter også med allemannsretten, slik den er formulert i § 5. av friluftsloven, som i utgangspunktet gir allmennheten mulighet til å “høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter”.

Det foreligger med andre ord ingen folkehelsemessige, kriminalpolitiske eller rettslige begrunnelser for at viltvoksende spiss fleinsopp skal stå på narkotikalista. I fraværet av en solid begrunnelse, mener vi at vilkårene for innskrenkningene narkotikareguleringen innebærer for allemannsretten og folks handlefrihet, ikke er oppfylt. Å strafflegge plukking av viltvoksende sopp er heller ikke i overensstemmelse med kravet til solid begrunnelse, slik det fremgår i forarbeidene til straffeloven. 

På denne bakgrunn krever vi følgende:

1. At spiss fleinsopp (psilocybe semilanceata) strykes som egne oppføringer i narkotikalisten.

2. At det gjøres et unntak i oppføringen lydende “Sopper med innhold av psilocybin eller psilocin” for sopper som vokser vilt i Norge.

Brev sendt til legemiddelverket 10.august 2021

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.